Quý Khách không có sản phẩm nào trong giỏ hàng

Quyền riêng tư của quý khách rất quan trọng đối với chúng tôi. Tuyên bố Quyền riêng tư này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách và cách chúng tôi xử lý các thông tin này với các Bên có liên quan.

Quý Khách có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản cá nhân và mật khẩu, đồng thời chịu trách nhiệm cho tất cả các giao dịch phát sinh trong tài khoản của quý khách và đồng ý thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về bất kỳ truy cập hoặc sử dụng trái phép vào tài khoản của quý khách. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất liên quan đến việc truy cập hoặc sử dụng trái phép này.

Xin chân thành cám ơn Quý khách đã quan tâm đến sản phẩm KYMDAN